X

پزشكان

دکتر آتوسا مصطفوی

داخلی قلب

دکتر افشین هنرمند

داخلی قلب

دکتر امید قبادی

داخلی قلب

دکتر امیر طاووسي

داخلی قلب

دکتر حمیدرضا نشاط طاهرزاده

داخلی قلب

دکتر سید علی شمس زاده

داخلی قلب

دکتر سید علیرضا متینی

داخلی قلب

دکتر شاپور عالی داعی

داخلی قلب

دکتر فرخ فرزانفر

داخلی قلب

دکتر ماریا سعادتیان

داخلی قلب

دکتر محمد علی باغی

داخلی قلب

دکتر مریم شاخصی

داخلی قلب

دی ان ان